„Existuje-li něco, co chcete změnit u svého dítěte, zamyslete se nejprve, zda to není něco, co byste měli změnit u sebe.“ Carl Gustav Jung

Když jsem pracovala v MŠ, často se mi při zadávání nějaké úlohy stávalo, že některé děti nevěděly, co mají dělat. Mně osobně se zdálo, že to nemůže být možné, protože úkolem bylo např.: Nakresli, co chceš, jak chceš? Měla jsem pocit, že jednodušší zadání již existovat nemůže. Ale nebyla to pravda a já byla vyřízená z neustálých dotazů těch několika nešťastníků, co se v tom zadání ztráceli a ptali se na to: „Jak to mám udělat, co si mohu k tomu vzít a můžu začít takhle nebo jinak apod.?“

Ranní ptáče nebo noční sova?

Někdo preferuje ranní vstávání, někdo dokáže pracovat lépe v noci. Tuto tzv. preferenci má každý z nás vrozenou. Kromě ní existuje řada dalších, které nás pak v celé naší kráse dělají tak výjimečnými a jedinečnými. Popisem těchto různých typických preferencí vznikla typologie osobnosti dle MBTI (Myers – Briggs Typology Indicator).

„Přináší další zajímavý pohled na různorodost dětí. Vychází z C. G. Junga a v 50. letech 20. století ji rozvinuly K. Briggs a I. Briggs Myers. Jung popisuje zaměření osobnosti (introverze a extraverze) a psychické funkce, které nás charakterizují a určují naše fungování ve světě. Psychické funkce určují způsoby příjmu informací a rozhodování. K. Briggs a I. Briggs Myers přidávají popis psychických procesů, které určují způsoby, jakými reagujeme a chováme se ve vnějším světě, a to proces usuzování anebo vnímaní.  Každý máme tyto funkce a procesy zastoupené, ale:„ …lišíme se v pořadí, v jakém je preferujeme – podle teorie typů je toto pořadí vrozené a v souladu  s ním se v průběhu života jednotlivé procesy rozvíjejí.“ (Typologie osobnosti u dětí, Šárka Miková a Jiřina Stang)

Hlubší studium těchto preferencí mi neskutečně pomohlo osvětlit např. i tu výše popsanou situaci ze školky s mým volným zadáváním úkolů. Díky nahlédnutí do jednotlivých preferencí člověka jsem jako učitelka v MŠ pochopila, jak se některým dětem vyloženě ulevilo, když jsem jim zadala přesnou strukturu zadání, co mají dělat: „Nakreslete zebru, obyčejnými pastelkami, na bílý papír a máte na to čas do odpolední svačinky.“ Já jako typ intuitivní a čistě improvizující jsem děti, které potřebují plánovat a jsou zaměřeně na fakta a jasné body, o které je potřeba se opřít, přiváděla k šílenství. Teorie MBTI mi pomohla pochopit nejen děti kolem mě, ale také samu sebe a učinit tak změny, které vedly k respektu a vzájemnému pochopení individuálních potřeb. 

Podívejte se na to, jaké preference jsou blízké vám!

Popis preferovaných psychických funkcí:

1/ Příjem informací smyslově anebo intuitivně:

Smyslově zaměření lidé jsou ti, kteří preferují fakta, přesný popis situace, všímají si detailu a jsou tady a teď. Při sběru informací spíše spoléhají na své smysly (co vidí, slyší, cítí).

Intuitivně zaměření lidé vybírají informace na základě intuice a významů, které si vytváří, skládají do celku s ohledem na budoucnost. Více než na aktuální přítomnost jsou zaměření na to, co by mohlo nastat, k čemu budou tyto informace sloužit dál.

2/ Rozhodování s převahou cítění nebo myšlení:

Mysl na prvním místě. Lidé s převahou myšlení činí rozhodnutí s ohledem na objektivní příčiny a jejich důsledky, zvažují fakta.  Neberou ve svém rozhodování tolik v potaz emoce a pocity. Navenek se proto mohou zdát až necitliví.

Pocit na prvním místě. Lidé s převahou cítění vnímají více subjektivní příčiny. Při rozhodování berou ohled na své pocity a na pocity ostatních s cílem všem vyhovět. Jejich finální verdikt je citově podbarven.

Popis preferovaných psychických procesů

3/ Zde se jedná o to, jaký způsob prožívání, myšlení, jednání nám dává energii – zda orientace navenek (extraverze) nebo dovnitř (introverze).

Extraverti jsou rádi ve společnosti, mají větší potřebu sdílet, přemýšlejí nahlas, reagují rychle na přicházející impulzy, chrlí nápady, mluví otevřeně o soukromých věcech i s lidmi, které tolik neznají. Energie k nim proudí zvenku.

Introverti mají rádi klid, společnost spíše pozorují, necítí takovou potřebu sdílení. Introverti se rozhodují sami a v klidu, déle přemýšlejí, vyjadřují se teprve tehdy, když mají jasno (nebo se nevyjadřují vůbec). Energii introverti čerpají ze svého vnitřního světa.

4/ Jaký způsob jednání ven směrem k společnosti preferujeme – plánování/usuzování nebo vnímání určuje, jakým způsobem se lidé projevují vůči vnějšímu světu.

Musím plánovat. Lidé s převahou usuzování mají rádi kontrolu nad časem, prostorem a rádi plánují, co se bude dít a plánu se drží. Je pro ně obtížné přizpůsobit se změně. 

Zaimprovizuji. Lidé s převahou vnímání jsou zaměření na proces. Rádi nechávají věci otevřené, improvizují a přizpůsobují se změnám. Lidem s převahou vnímání činí problémy věci uzavírat, proto mohou mít problémy s dodržováním termínů. 

Jednotlivé preference si můžeme představit jako škálu. Každý člověk může být v jednotlivých dimenzích osobnosti různě vyhraněný. Málokdo je například jen intuitivní nebo jen smyslový typ, jen v  různé míře a v  různých situacích podle našeho nastavení preferujeme jeden z pólů této psychické funkce (tedy intuici nebo smysly).

Různé typy dětí preferují různé činnosti a potřebují také odlišný způsob komunikace, zadávání úkolů apod. Je dobré to mít na paměti a vědomě se snažit vycházet vstříc i dětem s  odlišnými preferencemi. Obvykle preferujeme způsob komunikace podle našeho osobnostního nastavení, ten však zdaleka nemusí vyhovovat všem dětem.

„Potřeby dětí z pohledu preferovaných pólů dimenze osobnosti „Mějte stále na paměti, že dítě se teprve vyvíjí. V rámci rozvoje svého typu „zkouší“ různé způsoby chování a bere v úvahu zpětnou vazbu, kterou dostává od okolí. Záleží pak z velké části na nás, rodičích a učitelích, zda se bude vyvíjet v souladu se svými typovými preferencemi či nikoliv.“ (Typologie osobnosti u dětí, Šárka Miková a Jiřina Stang)

Co potřebují děti z pohledu jejich preferencí

Co potřebují intuitivní děti: mít prostor a svobodu pro tvoření a nápady, mít dostatek času pro rozpracované aktivity, cítit respekt ke své fantazii a představám, často střídat činnosti. 

Co potřebují smyslové děti: opírat se o smyslové vjemy a podněty, mít jasné zadání s přesnými instrukcemi, učit se na názorných, konkrétních příkladech a postupech, spolehnout se na dospělé, kteří drží slovo, vidět smysl a význam informací pro svůj život a praktické použití.

Co potřebují extraverti: mluvit nahlas o svých myšlenkách, sdílet s ostatními, reagovat na podněty z venku, být mezi lidmi.

Co potřebují introverti: být v klidu, mít prostor pro promýšlení, mít čas na vyjádření svého názoru.                                                                                                

Co potřebují děti s převahou myšlení: jasná, konkrétní a objektivní zdůvodnění požadavků, respekt k tomu, že v danou chvíli nevnímají city svoje nebo jiných (vědět, že to není bezohlednost), konkrétní, popisné, jasné a nezjednodušující hodnocení své práce (jinak mohou mít pocit, že jste je odbyli).  

Co potřebují dětí s převahou cítění: respekt  k tomu, že chtějí vyhovět všem stranám, pochopení, že v rozhodování zvažují city druhých a jejich jednání pak působí nejednoznačně, dostávat častou pozitivní zpětnou vazbu.

Co potřebují dětí s převahou usuzování: mít jasno v časovém plánu (co je čeká), vědět, co a jak přesně mají udělat, mít věci rozhodnuté, ukončené, podpořit jejich schopnost plánovat.

Co potřebují děti s převahou vnímání: důvěru ve svou schopnost improvizovat a kvalitně dokončit věci i na poslední chvíli, tolerance k svému způsobu vnímaní času, který je pro ně orientační.

Užitečné zdroje k tématu:

– www.teorietypu.cz

– Typologie osobnosti u dětí, Šárka MikováJiřina Stang