O co se vlastně jedná?

Většina z nás během činností, zejména těch, které vyžadují určitou míru přesnosti, dává přednost právě jednomu z párových orgánů – pravé či levé ruce, noze, oku, uchu.  Právě této dominanci či nadřazenosti jedné strany nad druhou říkáme lateralita. Někteří z nás mají dominantní právě jednu stranu. Praváci píší pravou rukou, když je strčíme, dopadnou na pravou nohu a do dalekohledu se dívají pravým okem a leváci zas naopak. Ne u každého je však takto jasně vyhraněná lateralita samozřejmostí. V takovém případě se může jednat buď o ambidextrii, kdy jedinec bez problémů střídá například pravou či levou ruku také během psaní či kreslení, nebo častěji o zkříženou lateralitu, kdy jedinec například běžně píše pravou rukou, ale ke dveřnímu kukátku přiloží levé oko.

Lateralita je podmíněná geneticky, ale její vývoj je poměrně zdlouhavý. Ze začátku dítě ruce střídá po určitých intervalech, někdy dává přednost levé, jindy pravé ruce. Kolem 4. roku začne, zejména při složitějších činnostech, preferovat pouze jednu stranu. Zřetelně by se však lateralita měla začít vyhraňovat během 5. až 7. roku, ustálení by poté mělo nastat kolem 11. roku.  

Jak zjistím, kterou stranu preferuje zrovna moje dítě?

V pedagogicko-psychologických poradnách se na zjištění laterality používají různé diagnostické nástroje. Není však nic složitého vypozorovat, kterou ruku či oko moje dítě preferuje. Je dobré dítě pozorovat během spontánních činností, během hry, navlékání korálků, koukání do dalekohledu, či když vám dítě podává nějakou hračku. Můžete si vést záznamy o tom, které ruce, oku, noze dítě při jednotlivých činnostech dává přednost, např. která ruka je během činností aktivnější či obratnější.

Co, když zjistím, že dítě používá pravou ruku a levé oko či naopak?

Pokud se ukáže, že vaše dítě používá jinou ruku a jiné oko (například během uchopování předmětů a koukání do dalekohledu) může to znamenat, že lateralita dítěte se ještě dostatečně nevyhranila (jak je již výše zmíněno, proces je to poměrně zdlouhavý) nebo, že má dítě lateralitu zkříženou. V budoucnu může zkřížená lateralita ovlivňovat např. tempo, jakým se dítě bude učit psát či číst, NENÍ TO VŠAK PRAVIDLEM! V každém případě je dobré s dítětem procvičovat propojování mozkových hemisfér, které nemusí být jen nutnou povinností, ale i zábavou a dobře stráveným společným časem.

Jak procvičovat propojování mozkových hemisfér?

Velmi dobrým procvičováním je běžné sportování či aktivity, které zapojují hrubou či jemnou motoriku. Na internetu však můžeme dohledat také cvičení, která přímo pomáhají s propojením mozkových hemisfér. Je dobré takovému cvičení věnovat každý den alespoň chvilku. Níže uvedu pár příkladů a odkazů na videa.

Křížové pohyby

Tyto pohyby se nazývají křížové právě proto, že spojujeme končetiny křížem – tedy levou s pravou. Vyzveme dítě, aby se postavilo, hezky se narovnalo, zkusilo se dotknout pravou dlaní (jako složitější verzi můžeme též zkusit použít loket) levého kolene a následně levou dlaní pravého kolene. Tento cvik opakujte s dítětem 10 – 15 krát. Pokud toto dítě zvládá, můžete začít střídat křížové se stejnosměrnými pohyby (např. pravá ruka – levá noha; levá ruka – pravá noha (5x), levá ruka – levá noha; pravá ruka – pravá noha (5x) a opět zakončíme křížovými pohyby: pravá ruka – levá noha; levá ruka – pravá noha (5x)).  

Slon

Řekneme dítěti, aby se postavilo jako slon – stoj rozkročný a mírně pokrčené nohy, předklon. Slon má také chobot, proto musí dítě jednu ruku natáhnout před sebe a přitisknout k téže ruce ucho. Slon si chce hrát, a tak od radosti chobotem do vzduchu vpisuje ležaté osmičky. Dítě se snaží chobotem (rukou) naznačit ležatou osmičku, vždy od středu do pravá či leva. Trup bude pohyb následovat a dítě se tak bude kolísat jako slon. Provádíme na každou stranu alespoň 3x.

Kreslení oběma rukama

Na velký papír či tabuli namalujeme nějaký jednoduchý geometrický tvar. Dítě si vezme tužku či pastelku do obou rukou a bude se snažit tvar napodobit oběma rukama zároveň. Určitě si to zkuste také, je to velká zábava.

Opička

S tímto cvikem jste se možná již setkali. Jednou rukou si opička hladí bříško a druhou si souběžně poklepává po hlavě. Dítě u toho může vydávat opičí zvuky.

Další odkazy a videa:

https://wiki.rvp.cz/Knihovna/N%C3%A1pady_a_n%C3%A1vody/Cvi%C4%8Den%C3%AD_pro_snadn%C4%9Bj%C5%A1%C3%AD_u%C4%8Den%C3%AD

Zdroje:

https://is.muni.cz/th/dmy7a/Diplomova_prace.txt

POKORNÁ, Věra. Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Vyd. 4. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-817-3.

ŤUPOVÁ, Tereza. Nucené změny laterality a jejich vliv na celkový rozvoj osobnosti. Praha, 2018. Diplomová práce. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, Katedra speciální pedagogiky

https://www.pppuo.cz/soubory/pro_deti_rodice/podnety/Zkrizena_lateralita.pdf
http://www.opppvyskov.cz/index.php/pracoviste/boskovice/93-rodic-boskovice/358-zkrizena-lateralita-cviceni-pro-spolupraci-mozkovych-hemisfer