• Správná řeč a výslovnost jsou základem pro zvládnutí čtení a psaní.

Mezi základy při zjišťování školní zralosti či připravenosti dítěte na školu patří zkouška výslovnosti a schopnosti popsat obrázky dle časové souslednosti, co bylo dříve, co až potom a co bylo úplně nakonec. Na každém obrázku je část děje – na jednom sbírá děda jablka do košíku, na druhém obrázku roste jabloň a na dalším děda kráčí po ceste s košem plným jablek. Sledujeme, jak dítě obrázky dokáže přesně popsat, jaká slovná spojení a pojmy používá, jak skládá slova do vět a všímáme si i jeho správnou výslovnost. Pro přesnější zkoušku výslovnosti přichází na řadu opakování několika slov např. šašek, čepice, řeřicha, řepa, strom, klokan, lokomotiva, samoobsluha. Můžeme zařadit složitější slovní spojení, pokud zkoušíme šikovnější jazýček třeba „sušené švestky“. Neoddělitelnou součástí řeči je sluchová paměť. Jak na tom dítě je, nám napoví úloha, ve které má zopakovat větičky o pěti, až více slovech. A tak dítko opakuje věty: „Na louce se pasou srnky a jeleny. Na stromečku se třpytí stříbrná hvězdička.“

  • Co se nám ve zkouškách řeči a výslovnosti nejvíce ukazuje?

Děti dokáží obrázky pěkně seřadit dle časové linie. V jejich pasivním uspořádaní bývají úspěšné. Když dítě vyzveme k popisu toho, co na obrázku vidí, a proč seřadilo obrázky tak, jak je seřadilo, narážíme na oslabenou slovní zásobu, nesprávné uspořádání slov ve větách, nesprávnou výslovnost, problém s pojmy.  Děti často používají zástupná slova: „ to se jakoby dá do toho, ten šel a sbíral ty a dal je tam…“ Chybí rozvinutější slovní zásoba. Dále přichází na řadu nesprávná výslovnost nejčastěji sykavek, pak: „r“, „l“ , „ř“, někdy se objevuje „k“, „t“. Řeč je neartikulovaná i z důvodu slabé obratnosti oromotorických svalů tj. pohybů jazyka a rtů, které ovlivňují další schopnosti důležité pro správnou výslovnost (např. schopnost polykání, plivání, pískání, dýchání, foukání, olizování apod.). Nesprávná výslovnost vede k tomu, že se dítě samo slyší nesprávně, což výrazně ovlivňuje další možnosti správného nácviku psaní a čtení – jako optického a grafomotorického záznamu mluvené a slyšené řeči. Dítě sice pozná, že se jedná o písmenko „s“, ale vysloví ho jako „š“, poté ho může i nesprávně zapisovat.  

  • Podpora logopeda

Pro tuto skutečnost je důležité mít na paměti důležitost správného rozvoje řeči a odbornou péči v případě odlišností a nesprávné výslovnosti. Pokud u svého dítěte už ve 4 letech pozorujete určité rozdíly například ve srovnání s vrstevníky, určitě je dobré jít se poradit s logopedem. Ten vás může uklidnit, že některé oblasti jsou ještě ve vývoji a upřesní vám, na které je dobré se zaměřit.  Patří sem oblasti jako sluchová analýza a syntéza, kde dítě potřebuje správně rozlišovat a pojmenovat první písmenko na začátku slova, poznávat rozdíly mezi podobně znějícími hláskami, rozlišit měkké a tvrdé či dlouhé a krátké hlásky, dále správně slova rytmizovat. Důležitý je rozvoj slovní zásoby a správné používání pojmů ve větách, pro možnost přesnějšího vyjadřování se. Někdy stačí, jedna, dvě cílené návštěvy u logopeda, efektivní zaměření práce, vaše spolupráce a problém, který by mohl přetrvávat a trápit vás ve škole celá léta, je vyřešen za chviličku.

  • Zkuste to třeba i online – je to zábava podívejte se sami.

Spolupracuji s klinickou logopedkou Mgr. Eva Kolesová – www.logopedieonline.cz

Ukázka logopedie přes Skype, s radostí do toho J